Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie lub RODO). Zapoznaj się z przygotowaną przez nas informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Znajduje się ona poniżej.

I Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Studzienna 60, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000323502, NIP 879 258 82 94, REGON 340551886, kapitał zakładowy: 13.454.000 zł.

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

-    pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@margo24.pl

-    listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Margo sp. z o.o. sp. k., ul. Studzienna 60, 87-100 Toruń.

II Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres email: iod@phumargo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III Cele i podstawy przetwarzania

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową phumargo.pl i przeglądają znajdujące się na niej treści lub korzystają z formularza kontaktowego albo wysyłają nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail, kontaktują się z nami telefonicznie bądź zapisują się na newsletter, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

-w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania przez osoby odwiedzające stronę internetową oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookies oraz logów dotyczących strony internetowej. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa,

·         w celu kontaktowania się z osobami, które wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwonią na podany na stronie numer telefonu – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania,

·         w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Działania te mogą obejmować np. umożliwienie zapisu na newsletter i wysyłkę takiego newslettera, a także badanie satysfakcji klienta w drodze ankiet. Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administrator pozyskuje takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda taka jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

Jeżeli zamawiają Państwo produkty w naszym Sklepie margo24.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

·         w celu zawarcia lub wykonania postanowień umowy zawartej pomiędzy nami, w tym w szczególności umożliwienia Państwu zalogowania się do Konta lub dokonywania zakupów – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

·         jeśli występują Państwo w imieniu naszego Klienta (czyli podmiotu, która zawiera/zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktują się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik), przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem – w takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta,

·         dopasowania oferty do Państwa preferencji w wyniku profilowania poprzez m.in. wysyłanie spersonalizowanych ofert na podstawie wcześniejszych zakupów - prawną podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest prowadzenie działań marketingowych,

·         realizacji obowiązków nałożonych na nas na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

·         dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora, a tym samym dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jeżeli wchodzą Państwo na nasz profil na YouTube  obserwują je lub reagują na posty, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Państwa treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych portali. Dane przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

IV Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

·         podmiotowi odpowiadającemu za wysyłkę newslettera,

·         dostawcy usługi poczty elektronicznej,

·         podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne i marketingowe,

·         podmiotowi, który zarządza portalami społecznościowymi Facebook oraz Instagram, w ramach których posiadamy fanpage,

·         podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej,

·         podmiotowi świadczące usługi serwisowania strony,

·         usługodawcy, świadczącemu na naszą rzecz usługi z zakresu marketing automation,

·         innym podwykonawcom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

V Okres przechowywania danych

Dokładamy starań, by przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami Państwo weszli:

·         dane osób, które weszły na naszą stronę internetową, a także przetwarzane w celu dopasowania oferty do Państwa preferencji w wyniku profilowania, przetwarzamy tak długo, jak długo korzystają ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,

·         dane osób, które skontaktowały się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub telefonicznie – przetwarzamy tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,

·         dane przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, a także realizacji postanowień umowy będą przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń (do 6 lat od końca roku, w którym została zakończona współpraca),

·         dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego.

·         dane osób, które wyraziły wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych przetwarzamy do momentu wypisania się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych,

·         jeżeli obserwują nas Państwo w ramach portalu społecznościowego, reagują na nasze posty lub kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego fanpage w mediach społecznościowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Państwem, a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.

VI Informacja o przysługujących prawach

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu. Przysługuje Panu/Pani, również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Mogą Państwo ponadto cofnąć zgodę na działania, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (np. wysyłkę newslettera), co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

VII O czym jeszcze warto wiedzieć?

Administrator może korzystać z profilowania dla celów marketingowych, ale decyzje podejmowane na tej podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy realizacji zamówienia. Efektem korzystania z profilowania może być np. przesłanie propozycji zakupów, które mogą odpowiadać preferencjom danej osoby. W każdym przypadku to dana osoba podejmuje decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanych propozycji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.